Welstand en de bouwvergunning

Als het voorlopig ontwerp (het ontwerp waarvan u denkt dat het voldoet aan uw eisen en wensen) klaar is, kan dit aan de gemeente worden voorgelegd. Die bekijkt het plan op verschillende aspecten. Goedkeuring hiervoor is nodig om het plan verder te kunnen uitwerken voor de digitale bouwaanvraag.

Welstand

Om te voorkomen dat alle bebouwing een zooitje wordt, zijn er o.a. bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. Een plan dat “naar  welstand” gaat, wordt dan ook bekeken op deze twee aspecten. Past het in het bestemmingsplan en het voldoet aan de richtlijnen van de welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan? Dit is dus een beoordeling op vorm & functie.

Tip 1 : U kunt de bij betreffende gemeente vaak het “beeldkwaliteitsplan” of “welstandsnota” opvragen. Meestal kan dat document als pdf gemaild worden.
Tip 2 : via ruimtelijke plannen.nl is voor het overgrote deel van Nederland het bestemmingsplan in te zien. U kunt het adres intypen, of zoeken op de kaart.

Tijmen Bos Architecten heeft veel ervaring in het bespreken van plannen met de gemeente en de welstand. Daardoor wordt vaak vlot overeenstemming met gemeente en welstand bereikt. Nadat het plan is goedgekeurd qua welstands- en bestemmingsplaneisen, spreken we van het Definitief Ontwerp. Oftewel DO.

Digitale bouwaanvraag & omgevingsvergunning aanvragen

Dit lijken misschien twee stappen, maar dat is het niet. Het DO moet nu verder worden uitgewerkt voor de bouwvergunningsaanvraag. Deze is tegenwoordig deze onderdeel van de omgevingsvergunning. Dit is de verzameling van alle voor-een-project-relevante-vergunningen. Denk aan bijvoorbeeld regels voor slopen, asbestsanering, bodemvervuiling, geluid en monumenten. Maar ook een inrit en rioolaansluiting, gebruiksvergunningen en nog diverse andere aspecten.
Het project moet zover worden uitgewerkt, dat kan worden aangetoond dat aan de geldende normen wordt voldaan. Ons bureau verzorgt de uitwerking van de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen waaraan het gebouw moet gaan voldoen. Hierbij coördineren we het overleg met bijvoorbeeld constructie- of akoestische adviesbureaus en zorgen we ervoor de adviezen en berekeningen goed bij het ontwerp aansluiten en zo versterken. Het resultaat is een digitale bouwaanvraag, bestaande uit een overzichtelijk documenten set. Daarmee kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen.

Neem gerust  contact op voor een overzicht van alle benodigde gegevens voor een bouwaanvraag.
Bestemmingsplan regels eisen welstand

Kennismaken & brainstormen?